Obchůdek u Malin na Aukro.cz


Zjistěte více: Obchůdek u Malin na Aukro.cz

Obchodni podminky

I. Zakladni ustanoveni

Tyto Všeobecne obchodni podminky (dále jen „VOP“) upravuji vztahy mezi smluvnimi

stranami kupni smlouvy, kdy na jedne straně je podnikatel Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 , E-SHOP Obchudekumalin.cz IČ:27463168 registrovany u Živnostenskeho uřadu v Trutnově

č.j.1-1092/04ZM1 ev.č.361005-13368 Krajský soud ,oddíl C vložka 20425

jako prodavajici (dále jen „prodavajici“) a

na straně druhé je kupujici (dále jen „Kupujici“).

Kupujicim je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každy člověk, který mimo ramec sve podnikatelske činnosti nebo

mimo ramec samostatneho vykonu svého povolani uzavira smlouvu s prodavajicim nebo

s nim jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonava na vlastní učet a odpovědnost

vydělečnou činnost živnostenskym nebo obdobnym způsobem se zaměrem činit tak

soustavně za učelem dosaženi zisku. Za podnikatele je považovan mj. Pro učely ochrany

spotřebitele také každa osoba, která uzavira smlouvy souvisejici s vlastní obchodni,

vyrobni nebo obdobnou činnosti či při samostatnem vykon svého povolani, popřipadě

osoba, která jedna jmenem nebo na učet podnikatele. Podnikatelem se pro učely VOP

rozumi ten, kdo jedna v souladu s předchozi větou v ramci sve podnikatelske činnosti.

Uvede-li Kupujici v objednavce sve identifikačni čislo, pak bere na vědomi, že pro něj

plati pravidla uvedena ve VOP pro podnikatele.

Kupujici podanim objednavky potvrzuje, že se před uzavřenim smlouvy seznamil s těmito

VOP a že s nimi vyslovně souhlasi a to ve zněni platnem a učinnem v momentě odeslani

objednavky.

VOP jsou k přečteni, připadně staženi, umistěny na strankach prodavajiciho, přičemž

fakturu obsahujici zakladni udaje smlouvy obdrži Kupujici při převzeti zboži.

II. Sděleni před uzavřenim smlouvy

Prodavajici sděluje, že

a. naklady na prostředky komunikace na dalku se neliši od zakladni sazby (v

přip. Internetoveho i telefonickeho připojeni dle podminek Kupujiciho,

prodavajici si neučtuje žadne další poplatky, to se netyka přip. Smluvni

přepravy);

b. požaduje uhradu kupni ceny před převzetim plněni Kupujicim od

prodavajiciho;

c. prodavajici neuzavira smlouvy, jejimž předmětem je opakovane plněni;

d. v případě licenčnich smluv uzaviranych na dobu neurčitou, je cena licence

sjednana za celou dobu poskytovaní licence, neni-li uvedeno jinak;

e. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovanem prodavajicim uvaděny včetně

DPH, včetně veškerych poplatků stanovenych zakonem, nicmeně naklady na

dodani zboží nebo služby se liši podle zvolene metody a poskytovatele

dopravy a způsobu uhrady;

f. v připadě, že Kupujicim je spotřebitel, ma takovy spotřebitel pravo od

smlouvy odstoupit (neni-li niže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnacti dnů,

která běži, jde-li o

i. kupni smlouvu, ode dne převzeti zboži

ii. smlouvu, jejimž předmětem je několik druhů zboží nebo dodani několika

časti, ode dne převzeti poslední dodavky zboži; nebo

iii. Smlouvu, jejimž předmětem je pravidelna opakovana dodavka zboži, ode

dne převzeti první dodavky zboži;

iv. přičemž toto odstoupeni musí zaslat na adresu prodavajiciho,

g. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i. o poskytovani služeb, které prodavajici splnil s předchozim vyslovnym

souhlasem spotřebitele před uplynutim lhůty pro odstoupeni od

smlouvy;

ii. o dodavce zboží nebo služby, jejichž cena zavisi na vychylkach finančniho

trhu nezavisle na vůli prodavajiciho a k němuž může dojit během lhůty

pro odstoupeni od smlouvy;

iii. O dodavce zboži, které bylo upraveno podle přani spotřebitele nebo pro

jeho osobu;

iv. o dodavce zboži, které podleha rychle zkaze, jakož i zboži, které bylo po

dodani nenavratně smiseno s jinym zbožim;

v. o opravě nebo udržbě provedene v mistě určenem spotřebitelem na jeho

žadost; to však neplati v případě nasledneho provedeni jinych než

vyžadanych oprav či dodani jinych než vyžadanych nahradnich dilů;

vi. o dodavce zboží v uzavřenem obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z

hygienickych důvodů jej není možne vratit;

vii. O dodavce zvukove nebo obrazove nahravky nebo počitačoveho

programu, pokud porušil jejich původni obal;

viii. O dodavce novin, periodik nebo časopisů;

ix. o dopravě nebo využiti volneho času, pokud prodavajici tato plněni

poskytuje v určenem terminu;

x. o dodani digitalniho obsahu, pokud nebyl dodan na hmotnem nosiči a byl

dodan s předchozim vyslovnym souhlasem spotřebitele před uplynutim lhůty pro odstoupeni od smlouvy, prodavajici zdůrazňuje, že v případě

dodani digitalniho obsahu dodavaneho on-line nelze od takove

smlouvy odstoupit;

h. v případě odstoupeni od smlouvy ponese spotřebitel naklady spojene s

navracenim zboži, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvim prostředku

komunikace na dalku, naklady za navraceni zboži, jestliže toto zboží nemůže

byt vraceno pro svou povahu obvyklou poštovni cestou;

i. spotřebitel ma povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupeni

od smlouvy, jejimž předmětem je poskytovani služeb a jejichž plněni již

začalo;

j. smlouva, resp. Přislušna faktura bude uložena v elektronickem archivu

prodavajiciho;

k. v připadě, že spotřebitel ma stižnost, může tuto uplatnit přimo u

prodavajiciho, přip. Se lze obratit se stižnosti na organ dohledu nebo statniho

dozoru.

III. Smlouva

1. Uzavřeni smlouvy

Smlouvu může Kupujici uzavřit tak, že přijme navrh k uzavřeni smlouvy na webu

provozovanem prodavajicim tim, že požadovane plněni (zboži, službu, elektronicky

obsah) vloži do košiku. Než Kupujici zavazně potvrdi objednavku, ma Kupujici pravo

měnit jak požadovane plněni, dopravu i způsob uhrady, tedy zkontrolovat všechny udaje,

které do objednavky vložil. Kupni smlouva vznika odeslanim objednavky Kupujicim po

zvoleni dopravy a způsobu uhrady a přijetim objednavky prodavajicim, za připadne chyby

př přenosu da prodavajici nenese odpovědnost. Uzavřeni smlouvy prodavajici

neprodleně potvrd Kupujicimu informativnim emailem na Kupujicim zadany email.

Uzavřena smlouva je prodavajicim archivovana po dobu nejmeně pěti let od jejiho

uzavřeni, nejdele však na dobu dle přislušnych pravnich předpisů, za učelem jejiho

uspěšneho splněni a neni přistupna třetim nezučastněnym stranam. Informace o

jednotlivych technickych krocich vedoucich k uzavřeni smlouvy jsou patrné z těchto

obchodnich podminek, kde je tento proces srozumitelně popsan.

2. Dodaní předmětu koupě

Kupni smlouvou se prodavajici zavazuje, že Kupujicimu odevzda věc, poskytne digitalni

obsah/licenci, ktera je předmětem koupě, a umožni mu nabyt vlastnicke pravo/licenci k

ni, a Kupujici se zavazuje, že věc/digitalni obsah převezme a zaplati prodavajicimu kupni

cenu.

Prodavajici si vyhrazuje vlastnicke pravo k věci, a proto se Kupujici stane vlastnikem

teprve uplnym zaplacenim kupni ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě

zakoupeni licence či služby.

Prodavajici Kupujicimu odevzda věc, jakož i doklady, které se k věci vztahuji, a umožni

Kupujicimu nabyt vlastnickeho prava k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Prodavajici splni povinnost odevzdat věc Kupujicimu, umožni-li mu nakladat s věci v

mistě plněni a včas mu to oznami.

Ma-li Prodavajici věc odeslat, odevzda věc Kupujicimu předanim prvnimu dopravci k

přepravě pro Kupujiciho a umožni Kupujicimu platnit prava z přepravni smlouvy vůči

dopravci, Prodavajici odevzdá Kupujicimu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předa

dopravce.

Prodavajici odevzda Kupujicimu předmět koupě v ujednanem množstvi, jakosti a

provedeni.

3. Přechod nebezpeči škody

Věc je vadna, nema-li sjednane vlastnosti. Za vadu se považuje i plněni jiné věci a vady

v dokladech nutnych pro uživani věci.

Pravo Kupujiciho z vadneho plněni zaklada vada,kterou ma věc při přechodu nebezpeči

škody na Kupujiciho, byť se projevi až později. Pravo Kupujiciho založi i později vznikla

vada, kterou Prodavajici způsobil porušenim sve povinnosti.

Kupujici věc podle možnosti prohledne co nejdřive po přechodu nebezpeči škody na věci

a přesvědči se o jejich vlastnostech a množstvi.

Nebezpeči škody přechazi na Kupujiciho převzetim věci. Tyž nasledek ma, nepřevezme-li

Kupujici věc, ač mu s ni Prodavajici umožnil nakladat.

Škoda na věci, vznikla po přechodu nebezpeči škody na věci na Kupujiciho, nemávliv na

jeho povinnost zaplatit kupni cenu.

4. Odpovědnost Prodavajiciho

Prodavajici odpovida Kupujicimu, že věc při převzeti nemá vady. Zejména Prodavajici

odpovida Kupujicimu, že v době, kdy Kupujici věc převzal,

a. ma věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takove

vlastnosti, které Prodavajici nebo vyrobce popsal nebo které Kupujici

očekaval s ohledem na povahu zboží a na zakladě reklamy jimi provaděne;

b. se věc hodi k učelu, který pro jeji použiti Prodavajici uvadi nebo ke kteremu

se věc tohoto druhu obvykle použiva;

c. je věc v odpovidajicim množstvi, miře nebo hmotnosti;

Kupujici je opravněn uplatnit pravo z vady, která se vyskytne u spotřebniho zboží v době

dvaceti čtyř měsiců od převzeti pokud není napsáno jinak.

b. Na opotřbeni věci způobene jejim obvyklym užvanim , U použite věi na vadu odpovidajici miře používani nebo opotřebeni, kterou

věc měla při převzetí Kupujicim;nebo

d. vyplyva-li to z povahy věci.

U spotřebniho zboží (např. kosmetika, drogisticke vyrobky apod.) je Kupujici opravněn

uplatnit pravo z vady do dvaceti čtyř (24) měsiců, neni-li však na zboží uvedene datum

spotřeby, v takovem připadě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeneho na obalu

zboži.

Jednotlive lhůty bliže upravuje Reklamačni řad.

Pro Kupujiciho podnikatele může byt lhůta pro uplatněni prav z vadneho plněni upravena

odlišně, je-li to u daneho typu zboží vyslovně uvedeno, takto uvedena lhůta ma přednost.

Pravo z vadneho plněni Kupujicimu nenaleži, pokud Kupujici před převzetim věci věděl,

že věc má vadu, a nebo pokud Kupujici vadu sam způsobil.

Ma-li věc vadu, z niž je Prodavajici zavazan, a jedna-li se o věc prodavanou za nižši cenu

nebo o věc použitou, ma Kupujici místo pravo na vyměnu věci pravo na přiměřenou

slevu.

5. Podstatne porušeni smlouvy

Je-li vadne plněni podstatnym porušenim smlouvy, ma Kupujici pravo:

a. na odstraněni vady dodanim nove věci bez vady nebo dodanim chybějici věci,

pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřene, ale pokud se vada tyka

pouze současti věci, může Kupujici požadovat jen vyměnu současti; neni-li to

možne, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady

neuměrne, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečneho odkladu, ma

Kupujici pravo na bezplatne odstraněni vady;

b. na odstranění vady opravou věci;

c. na přiměřenou slevu z kupni ceny; nebo

d. odstoupit od smlouvy.

Kupujici sděli Prodavajicimu, jake pravo si zvolil, při oznameni vady, nebo bez

zbytečneho odkladu po oznameni vady. Provedenou volbu nemůže Kupujici změnit bez

souhlasu Prodavajiciho to neplati, žadal-li Kupujici opravu vady, která se ukaže jako

neopravitelna. Neodstrani-li Prodavajici vady v přiměřene lhůtě či oznami-li Kupujicimu,

že vady neodstrani, může Kupujici požadovat místo odstraněni vady přiměřenou slevu z

kupni ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvoli-li si Kupujici sve pravo včas, ma prava jako v případě nepodstatneho porušeni

smlouvy – viz niže.

Kupujici-spotřebitel ma pravo na přiměřenou slevu i v připadě, že mu Prodavajici nemůže

dodat novou věc bez vad, vyměnit jeji součast nebo věc opravit, jakož i v připadě, že

Prodavajici nezjedna napravu v přiměřene době nebo že by zjednani napravy spotřebiteli

působilo značne obtiže.

6. Nepodstatne porušeni smlouvy

Je-li vadne plněni nepodstatnym porušenim smlouvy, ma Kupujici pravo na odstraněni

vady, a nebo na přiměřenou slevu z kupni ceny.

Dokud Kupujici neuplatni pravo na slevu z kupni ceny nebo neodstoupi od smlouvy, může

Prodavajici dodat to, co chybi nebo odstranit pravni vadu. Jiné vady může Prodavajici

odstranit podle sve volby opravou věci nebo dodanim nove věci.

Neodstrani-li Prodavajici vadu věci včas nebo vadu věci odmitne odstranit, může Kupujici

požadovat slevu z kupni ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu

nemůže Kupujici změni bez souhlasu Prodavajiciho.

7. Porušeni smlouvy obecně

Pravo na dodani nove věci, nebo vyměnu současti ma Kupujici i v případě odstranitelne

vady, pokud nemůže věc řadně uživat pro opakovaní vyskyt vady po opravě nebo pro

větši počet vad. V takovem případě ma Kupujici i pravo od smlouvy odstoupit.

Při dodani nove věci vrati Kupujici Prodavajicimu na jeho naklady věc původně dodanou

(včetně veškereho dodaneho přislušenstvi).

Neoznamil-li Kupujici vadu bez zbytečneho odkladu pote, co ji mohl při včasne prohlidce

a dostatečne peči zjistit, soud mu pravo z vadneho plněni nepřizna. Jedna-li se o skrytou

vadu, plati totež, nebyla-li vada oznamena bez zbytečneho odkladu pote, co ji Kupujici

mohl při dostatečne peči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdani věci.

8.Zaruka za jakost

Zarukou za jakost se Prodavajici zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k

použiti pro obvykly učel nebo že si zachova obvykle vlastnosti Zaručni doba běži od

odevzdani věci Kupujicimu; byla-li věc podle smlouvy odeslana, běži od dojiti věci do

mista určeni. Kupujici nemá pravo ze zaruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpeči

škody na věci na Kupujiciho vnějši udalost.

9. Uživani elektronickeho obsahu, SW apod.

Kupujici je povinen při uživani veškereho elektronickeho obsahu (pro učely VOP rozuměj

včetně SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeneho u Prodavajiciho dodržovat

povinnosti stanovene těmito VOP, pravnimi předpisy upravujicimi autorska dila a

konkretnimi licenčnimi podminkami daneho produktu. Pokud Kupujici poruši takto

stanovene povinnosti, pak je povinen uhradit připadnou nahradu škody, přičemž takove

jednani může mit také trestněpravni nasledky.

Kupujici je opravněn veškerá elektronicka dila uživat vyhradně pro svou osobní potřebu,

přičemž učelem tohoto uživani není dosaženi přimeho nebo nepřimeho hospodařskeho

nebo obchodniho prospěchu, neni-li v licenčnich podminkach uvedeno něco jineho.

Kupujici také není opravněn kopirovat zakoupeny elektronicky obsah, ani jej jinym

způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, vystřižky a jinak s nim nakladat v rozporu

s autorskymi pravy, jinymi pravnimi předpisy a/nebo licenčnimi podminkami daneho

produktu. Přistup k elektronickemu obsahu může byt odepřen či licence může byt

deaktivovana, v případě že elektronicky obsah byl ziskan v důsledku protipravni činnosti.

IV. Odstoupeni od smlouvy

1. Odstoupeni od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel ma pravo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnacti dnů. Lhůta podle věty první

běži ode dne uzavřeni smlouvy a jde-li o

a. kupni smlouvu ode dne převzeti zboži;

b. smlouvu, jejimž předmětem je několik druhů zboží nebo dodani několika

časti, ode dne převzeti poslední dodavky zboži; nebo

c. smlouvu, jejimž předmětem je pravidelna opakovana dodavka zboži, ode dne

převzeti první dodavky zboži.

Prodavajici umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvim vyplněni a odeslani

vzoroveho formulaře pro odstoupeni od smlouvy, a spotřebitel tak Prodavajicimu potvrdi

bez zbytečneho odkladu v textove podobě jeho přijeti.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101

Odstoupi-lispotřebitel od smlouvy, zašle nebo předa Prodavajicimu bez zbytečneho

odkladu, nejpozději do čtrnacti dnů od odstoupeni od smlouvy, zboži, které od

Prodavajiciho obdržel, a to na sve naklady.

Zboží by měl spotřebitel vratit uplne, tj. Včetně veškereho dodaneho přislušenstvi, s

kompletni dokumentaci,nepoškozene, čiste, pokud možno včetně originalniho obalu, ve

stavu a hodnotě, v jakem zboží převzal.

Pokud se jedna o spotřebni zboží (např. Kosmetika, drogisticke vyrobky apod.), pak lze

od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupujici doda zboží nepoškozene a nepoužite

v neporušenem originalnim baleni.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupeni v uvedene lhůtě, Prodavajici doporučuje pro

urychleni vyřizeni odstoupeni zboží doručit na adresu Prodavajiciho spolu s přiloženym

průvodnim dopisem s připadnym důvodem odstoupeni od kupni smlouvy (není

podminkou), s čislem nakupniho dokladu a uvedenym čislem bankovniho učtu nebo s

uvedenim, zdali častka bude odebrana v hotovosti nebo zdali bude zaslana převodem na

učet.

Spotřebitel odpovida Prodavajicimu pouze za sniženi hodnoty zboži, které vzniklo v

důsledku nakladani s timto zbožim jinak, než je nutne s nim nakladat s ohledem na jeho

povahu a vlastnosti.

Odstoupi-li spotřebitel od smlouvy, vrati mu Prodavajici bez zbytečneho odkladu,

nejpozději do čtrnacti dnů od odstoupeni od smlouvy, peněžni prostředky za hodnotu

zboži, za ktere spotřebitel toto zakoupil a nejnižši naklady na dopravu, ktere prodavajici

nabizi ve svem e-shopu. V připadě vraceni časti objednavky, ktera zahrnuje vice

jednotlivych položek narok na vraceni dopravneho nevznika.

Odstoupi-li spotřebitel od smlouvy, Prodavajici však neni povinen vratit přijate peněžni

prostředky spotřebiteli dřive, než mu spotřebitel zboži předa.

Spotřebitel bere na vědomi skutečnost, že jsou-li se zbožim poskytovany darky, je

darovaci smlouva mezi Prodavajicim a Kupujicim uzavřena s podminkou, že dojde-li k

využiti prava odstoupit od kupni smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovaci smlouva pozbyva

učinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vracenym zbožim vratit i s nim souvisejici

poskytnute darky včetně všeho, oč se obohatil. V připadě, že tyto nebudou vraceny zpět,

budou tyto hodnoty chapany jako bezdůvodne obohaceni spotřebitele. Neni-li vydani

předmětu bezdůvodneho obohaceni dobře možne, ma Prodavajici pravo na peněžitou

nahradu ve vyši obvykle ceny. V připadě odstoupeni od darovaci smlouvy nezanika

smlouva kupni a smlouvy jsou posuzovany z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupeni v ostatnich připadech

Bude-li umožněno Kupujicimu podnikateli odstoupit od kupni smlouvy ve lhůtě čtrnacti

dnů, pak Kupujici bere na vědomi, že vracena kupni cena může byt ponižena o to, oč se

snižila hodnota zboži.

Kupujici nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodani nove věci, nemůže-li věc

vratit v tom stavu, v jakem ji obdržel. To neplati,

a. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlidky za učelem zjištěni vady věci;

b. použil-li Kupujici věc ještě před objevenim vady;

c. nezpůsobil-li Kupujici nemožnost vraceni věci v nezměněnem stavu jednanim

a nebo opomenutim; nebo

d. prodal-li Kupujici věc ještě před objevenim vady, spotřeboval-li ji, anebo

pozměnil-li věc při obvyklem použiti; stalo-li se tak jen zčasti, vrati Kupujici

Prodavajicimu, co ještě vratit může, a da Prodavajicimu nahradu do vyše, v

niž měl z použiti věci prospěch.

Neoznamil-li Kupujici vadu věci včas, pozbyva pravo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informaci

Prodavajici prohlašuje, že veškere osobni udaje jsou důvěrne, budou použity pouze k

uskutečněni plněni smlouvy s Kupujicim a marketingovych akci prodavajiciho (i těch

provaděnych se smluvnimi partnery prodavajiciho) a nebudou jinak zveřejněny,

poskytnuty třeti osobě apod. s vyjimkou situace souvisejici s distribuci či platebnim

stykem tykajiciho se objednaneho zboži (sděleni jmena, čisla učtu a adresy dodani) či

specialnich marketingovych akcich. Prodavajici postupuje tak, aby subjekt udajů neutrpěl

ujmu na svych pravech, zejmena na pravu na zachovani lidske důstojnosti, a take dba na

ochranu před neopravněnym zasahovanim do soukromeho a osobniho života subjektu

udajů. Osobni udaje, ktere jsou poskytnuty dobrovolně Kupujicim prodavajicimu za

učelem splněni objednavky a marketingovych akci prodavajiciho, jsou shromažďovany,

zpracovavany a uchovavany v souladu s platnymi zakony Česke republiky, zejmena se

zakonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich udajů, v platnem a učinnem zněni.

Kupujici dava prodavajicimu svůj souhlas ke shromažďovani a zpracovani těchto osobnich

udajů pro učely splněni předmětu uzavirane kupni smlouvy a využiti pro marketingove

učely prodavajiciho (zejm. pro zasilani obchodnich sděleni a to i prostřednictvim třetich

stran, a to až do doby jeho pisemneho vyjadřeni nesouhlasu s timto zpracovanim.

V ramci reklamačniho řizeni jsou od zakazniků vyžadovany nasledujici udaje: jmeno,

přijmeni, adresa, telefonni čislo, e-mail a podpis či digitalni podpis. Veškere takto ziskane

osobni udaje jsou zpracovavany vyhradně za učelem nezbytnym pro vyřizeni reklamace a

v souladu se zakonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich udajů, v platnem a učinnem

zněni.

Kupujici ma pravo přistupu ke svym osobnim udajům a pravo na jejich opravu včetně

prava požadovat vysvětleni a odstraněni zavadneho stavu a dalšich zakonnych prav k

těmto udajům.

VI. Provozni doba

Objednavky přes internetovy obchod: 24 hodin denně, 7 dni v tydnu.

V připadě vypadku informačniho systemu nebo zasahu vyšši moci Prodavajici nenese

odpovědnost za nedodrženi provozni doby.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvni. Ceny uvedene u jednotlivych produktů jsou konečne, tj.

včetně DPH, popř. všech dalšich dani a poplatků, ktere musi spotřebitel pro ziskani zboži

zaplatit, to se však netyka připadnych poplatků za dopravne, doběrečne a nakladů na

komunikace prostředky na dalku, ktere jsou uvaděny až v ramci tzv. nakupniho košiku a

jejich vyše se odviji od volby Kupujiciho.

Kupujici však bere na vědomi, že konečne ceny u produktů jsou uvaděny po zaokrouhleni

na cele koruny v souladu s přislušnymi pravnimi předpisy, ve specifickych situacich tedy

může v konečnem součtu všech zakupovanych produktů dojit k nepatrne odchylce od

takto uvedene kupni ceny, toto je dano pravě v důsledku zaokrouhlenim na cele koruny.

Podrobny rozpis kupni ceny, vč. haleřů, je vždy uveden v košiku Kupujiciho.

Akčni ceny plati do vyprodani zasob při uvedeni počtu kusů akčniho zboži nebo po dobu

časově určenou.

Původni cena znamena cenu zboži/služby/licence, za niž předmětne zboži/službu/licenci

Prodavajici nabizel bez zohledněni veškerych možnych bonusů, marketingovych kampani

na podporu prodeje a jinych slevovych akcich, nebo cenu nezavazně doporučenou

vyrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, ktera lepe reflektuje

cenovou hladinu daneho vyrobku na trhu.

Kupujici bere na vědomi, že mohou nastat připady, kdy nedojde k uzavřeni smlouvy mezi

Prodavajici a Kupujicim, a to zejmena v připadě, kdy Kupujici objedna zboži za cenu

zveřejněnou omylem v důsledku chyby interniho informačniho systemu Prodavajiciho.

Prodavajici v takovem připadě Kupujiciho informuje o takove skutečnosti.

Prodavajici si vyhrazuje pravo prohlasit kupni smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud

došlo ke zneužiti osobnich udajů, zneužiti platebni karty apod., nebo z důvodu zasahu

spravniho či soudniho organu, o takovemto postupu bude Kupujici informovan. Kupujici

bere na vědomi, že v uvedenych připadech nemůže kupni smlouva platně vzniknout.

VIII. Objednavani

Objednavat je možno nasledujicimi způsoby:

a. prostřednictvim elektronickeho obchodu

b. elektronickou poštou na adrese info@obchudekumalin.cz

c. osobně v provozovně Prodavajiciho;

d. telefonicky.

Prodavajici doporučuje Kupujicimu provadět objednavky přes e-shop. V připadě

veřejneho přistupu k internetu dale doporučuje Kupujicimu odhlasit se ze sveho profilu

po provedeni objednavky.

Kupujici bude o přesnem čase doručeni objednaneho zboži informovan prostřednictvim e-

mailu. Delka doručovani objednaneho zboži a cena dopravy je zavisla na způsobu

dopravy, kterou si Kupujici zvoli v druhem kroku objednavky v ramci sveho košiku.

IX. Platebni podminky

Prodavajici akceptuje nasledujici platebni podminky:

a. platba v hotovosti či kartou při nakupu;

b. platba předem bankovnim převodem;

c. platba přes internetove rozhrani banky;

d. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvim internetoveho platebniho

portalu, přičemž přislušna banka si automaticky zapamatuje Kupujicim

zadane udaje o platebni kartě Kupujiciho pro dalši budouci platby

e. na dobirku při doručeni zboži (hotovost přebira od zakaznika přepravce -

Kupujici hradi navic tzv. doběrečne

f. platba prostřednictvim systemu Paypal.

Zboži zůstava do uplneho zaplaceni a převzeti ve vlastnictvi Prodavajiciho, a však

nebezpeči škody na věci přechazi převzetim zboži Kupujicim.

Fakturačni udaje Kupujiciho nelze měnit zpětně po odeslani objednavky.

X. Dodaci podminky

1. Způsoby dodani

Prodavajici zajišťuje či zprostředkovava nasledujici způsoby dodani:

a. osobni odběr;

b. zasilani přepravni službou – ČR;

c. zasilani přepravni službou – SR.

Jednotlive způsoby dopravy jsou nabizeny dle aktualni dostupnosti jednotlivych služeb a

s ohledem na kapacitu a dojezdove možnosti. V připadě zasahu vyšši moci či vypadku

informačniho systemu Prodavajici nenese zodpovědnost za opožděne dodani zboži.

2. Ostatni podminky

Kupujici je povinen bezprostředně při dodani překontrolovat spolu s dopravcem stav

zasilky (počet baliků, poškozeni krabice) podle přiloženeho přepravniho listu. Kupujici je

opravněn odmitnout převzeti zasilky, ktera neni ve shodě s kupni smlouvou tim, že

zasilka je např. neuplna nebo poškozena. Pokud takto poškozenou zasilku Kupujici od

přepravce převezme, je nezbytne poškozeni popsat v předavacim protokolu přepravce.

Neuplnou nebo poškozenou zasilku je nutno neprodleně oznamit e-mailem na adresu

info@obchudekumalin.cz sepsat s dopravcem škodni protokol a tento bez

zbytečneho odkladu zaslat , e-mailem, nebo poštou Prodavajicimu. Dodatečna

reklamace neuplnosti nebo vnějšiho poškozeni zasilky nezbavuje Kupujiciho prava věc

reklamovat, dava však Prodavajicimu možnost prokazat, že se nejedna o rozpor s kupni

smlouvou.

XI. Zaručni podminky

Zaručni podminky na zboži se řidi Reklamačnim řadem Prodavajiciho a přislušnymi

pravnimi předpisy ČR. Jako zaručni list slouži doklad o zakoupeni.

XII. Zavěrečna ustanoveni

Vztahy a připadne spory, ktere vzniknou na zakladě smlouvy, budou řešeny vyhradně

podle prava Česke republiky a budou řešeny přislušnymi soudy Česke republiky.

Připadne spory mezi Prodavajicim a Kupujicim lze řešit take mimosoudni cestou. V

takovem připadě Kupujici – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudniho řešeni

sporu, kterym je napřiklad Česka obchodni inspekce. Než-li bude přistoupeno k

mimosoudnimu řešeni sporu, pak Prodavajici doporučuje Kupujicimu nejdřive

využit kontakt na Prodavajici pro vyřešeni nastale situace.

Nastane li situace povede

povede pracovník České obchodní inspekce strany jako prostředník k urovnání sporu , který bude nápomocen radou a názorem,ale nebude ve sporu rozhodovat.

Výsledkem řízení bude uzavření soukromoprávní dohody stran . V tomto systému jsou řešeny spory kde na jedné straně je podnikatel a na druhé spotřebitel .Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je cesta

jak tyto spory řešit s nižšími náklady a rychleji než – li soudní cestou .

Bližší informace najdete na internetových stránkách www.adr.coi.cz

Smlouva je uzavirana v českem jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujiciho překlad

textu smlouvy, plati, že v připadě sporu o vyklad pojmů plati vyklad smlouvy v českem

jazyce.

Tyto Všeobecne obchodni podminky včetně jejich současti jsou platne a učinne od

01.04.2016 a ruši předchozi zněni VOP včetně jejich současti, přičemž jsou k dispozici v

sidle a provozovně Prodavajiciho nebo elektronicky na www strankach prodavajiciho.www.obchudekumalin.cz

Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 , E-SHOP Obchudekumalin.cz IČ:27463168 registrovany u Živnostenskeho uřadu v Trutnově

č.j.1-1092/04ZM1 ev.č.361005-13368 Krajský soud ,oddíl C vložka 20425

.

I. Všeobecna ustanoveni

Reklamačni řad je nedilnou současti Všeobecnych obchodnich podminek

prodavajiciho Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 , E-SHOP Obchudekumalin.cz IČ:27463168 registrovany u Živnostenskeho uřadu v Trutnově

č.j.1-1092/04ZM1 ev.č.361005-13368 Krajský soud ,oddíl C vložka 20425

(dale jen „prodavajici“), a popisuje postup, jakym způsobem

přistupovat k reklamaci zboži pořizeneho od prodavajiciho.

Kupujici je povinen se seznamit s Reklamačnim řadem a Všeobecnymi obchodnimi

podminkami (dale jen „VOP“) ještě před objednanim zboži. Zaroveň kupujici bere na

vědomi, že je povinen poskytnout prodavajicimu potřebnou součinnost nezbytnou pro

vyřizeni reklamace, v opačnem připadě se lhůty adekvatně prodlužuji o čas, ve kterem

kupujici neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřenim kupni smlouvy a převzetim zboži od prodavajiciho kupujici souhlasi s timto

Reklamačnim řadem.

Definice pojmů obsažene v tomto Reklamačnim řadu maji přednost před definicemi ve

VOP. Pokud tento Reklamačni řad pojem nedefinuje, chape se ve vyznamu, v jakem je

definovan ve VOP. Pokud neni definovan ani tam, chape se ve vyznamu, v jakem jej

uživaji pravni předpisy.

V připadě uplatněni servisu v ramci zakoupene či smluvene služby se tento servisni zasah

řidi vyhradně podminkami dane služby.

II.Záruka na jakost

Jako doklad o zaruce vystavuje prodavajici ke každemu zakoupenemu zboži doklad o

zakoupeni (faktura, nebo daňovy doklad) se zakonem uvedenymi udaji, ktere jsou

zapotřebi pro uplatněni zaruky (zejm. nazev zboži, delka zaruky, cena, množstvi), a to se

zbožim, nebo elektronicky po připsani častky za zboži, na učet prodavajiciho, nebo

složeni v hotovosti v pokladně prodavajiciho.

Standardně, umožňuje-li to povaha věci, vydava prodavajici namisto zaručniho listu

kupujicimu doklad o zakoupeni věci obsahujici uvedene udaje.

1. Lhůta pro uplatněni prav z vadneho plněni

Lhůta pro uplatněni prav z vadneho plněni začina běžet dnem převzeti zboži kupujicim,

Lhůta je:

u noveho (včetně rozbaleneho) zboži 24 měsiců;

u zanovniho zboži 24 měsiců (zanovnim zbožim se rozumi uživane zboži, ktere

nasledně prošlo kontrolou našich odborniků a ktere je takto označeno);

u zboži použiteho 12 měsiců (použitym zbožim se rozumi takto označene zboži,

ktere je použite či servisovane bez vady, přičemž kompletnost baleni nebrani

plnemu uživani vyrobku).

U spotřebniho zboži (např. kosmetika, drogisticke vyrobky apod.) je kupujici opravněn

uplatnit pravo z vady do dvaceti čtyř (24) měsiců, neni-li však na zboži uvedene datum

spotřeby, v takovem připadě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeneho na obalu

zboži.

Pro kupujiciho podnikatele může byt lhůta pro uplatněni prav z vadneho plněni upravena

odlišně, je-li to u daneho typu zboži vyslovně uvedeno, takto uvedena lhůta ma přednost.

Lhůta konči dnem, ktery se čiselnym označenim shoduje se dnem, kdy započala a o

přislušny počet měsiců později. Delka lhůty v měsicich je uvedena u každeho zboži v

obchodě prodavajiciho a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupeni.

Prava z odpovědnosti za vady zboži, pro ktere plati zaruka za jakost, zaniknou, nebyla-li

uplatněna v uvedene době.

V připadě vyřizeni reklamace formou vyměny zboži neběži nova lhůta, rozhodujici je

lhůta začinajici běžet dnem převzeti zboži kupujicim.

2. Jakost při převzeti

Prodavajici odpovida kupujicimu, že věc při převzeti nema vady. Zejmena prodavajici

odpovida kupujicimu, že v době, kdy kupujici věc převzal,

věc ma vlastnosti, ktere si strany ujednaly, a chybi-li ujednani takove vlastnosti,

ktere prodavajici nebo vyrobce popsal nebo ktere kupujici očekaval s ohledem na

povahu zboži a na zakladě reklamy jimi provaděne.

věc se hodi k učelu, ktery pro jeji použiti prodavajici uvadi nebo ke kteremu se

věc tohoto druhu obvykle použiva.

věc je v odpovidajicim množstvi, miře nebo hmotnosti.

věc vyhovuje požadavkům pravnich předpisů.

Projevi-li se vada v průběhu šesti měsiců od převzeti, ma se za to, že věc byla vadna již

při převzeti kupujicim, pokud prodejce neprokaže opak

III.Záručnípodmínky

1. Kontrola zboži při převzeti

Kupujici při osobnim převzeti od prodavajiciho zkontroluje přebirane zboži, jeho uplnost a

nepoškozenost obalů.

Kupujici při převzeti od přepravce řadně a pečlivě zkontroluje stav zasilky (zejmena počet

baliků, neporušenost firemni pasky s logem, neporušenost či poškozeni obalu) podle

přepravniho listu.

Kupujici dale v den převzeti zkontroluje kompletnost zboži, zejmena že baleni obsahuje

vše, co obsahovat ma.

Veškere nesrovnalosti je třeba prodavajicimu nahlasit při osobnim převzeti na mistě, při

převzeti od přepravce je vyznačit v předavacim protokolu přepravce nebo kupujici může

převzeti zasilky odmitnout, nebo vždy je možne nahlasit na e-mail . Dale prodavajici v

připadě převzeti od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškozeni a obalu.

Těmito ujednanimi neni dotčena zakonna lhůta pro uplatněni prav z vadneho plněni.

Dodatečna reklamace neuplnosti nebo vnějšiho poškozeni zasilky nezbavuje kupujiciho

prava věc reklamovat, dava však prodavajici možnost prokazat, že se nejedna o rozpor s

kupni smlouvou.

2. Uplatněni reklamace

Kupujici může reklamaci uplatnit na adrese prodavajiciho. Na žadost kupujiciho lze v

ramci uplatněni reklamace objednat ze strany prodavajici svoz zboži.

Dale je možne reklamaci zboži, odeslat na adresu prodavajiciho:

Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 , E-SHOP Obchudekumalin.cz

Zasilka musi obsahovat: reklamovane zboži (včetně kompletniho přislušenstvi).

Dale prodavajici doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupeni či jinym vhodnym

způsobem doložit zaruku zboži, podrobny popis zavady a dostatečne kontaktni udaje

kupujiciho (zejm. zpatečni adresa a tel. čislo). Bez vyše uvedeneho je znemožněna

identifikace původu i zavady zboži.

Taktež prodavajici doporučuje zvolit si požadovany způsob vyřizeni reklamace (oprava,

vyměna, dobropis).

Kupujici si je vědom, že nedoda-li reklamovane zboži včetně veškereho obdrženeho

přislušenstvi, pak v připadě odstoupeni kupujiciho od smlouvy bude kupujicimu vracena

kupni cena ponižena o cenu nedodaneho přislušenstvi.

3. Vyluky

Porušenim ochranne pečeti, informativni nalepky či serioveho čisla se kupujici vystavuje

riziku zamitnuti reklamace, ledaže k poškozeni dojde při obvyklem použivani. Pečeti a

seriova čisla jsou nedilnou současti zboži a nijak neomezuji pravo zakaznika zboži uživat

a manipulovat s nim v plnem rozsahu toho, k čemu je zboži určeno.

Dale se zaruka nevztahuje na poškozeni vznikla (v připadě, že takova činnost neni

činnosti obvyklou a přitom neni zakazana v přiloženem navodu k použiti):

a. mechanickym poškozenim zboži,

b. elektrickym přepětim (viditelně spalene součastky nebo plošne spoje) s vyjimkou

běžnych odchylek,

c. použivanim zboži v podminkach, ktere neodpovidaji svoji teplotou, prašnosti,

vlhkosti, chemickymi a mechanickymi vlivy prostředi, ktere je přimo prodejcem

nebo vyrobcem určeno,

d. neodbornou instalaci, zachazenim, obsluhou, nebo zanedbanim peče o zboži,

e. poškozenim zboži či jeho časti počitačovym virem apod.,

f. pokud se zavada projevuje pouze u software, u ktereho neni zakaznik schopen

doložit legalni způsob nabyti, nebo použitim neautorizovaneho software a

spotřebniho materialu,

g. poškozenim způsobenym nadměrnym zatěžovanim nebo použivanim v rozporu s

podminkami uvedenymi v dokumentaci nebo všeobecnymi zasadami,

h. provedenim nekvalifikovaneho zasahu či změnou parametrů,

i. zboži, ktere bylo upravovano zakaznikem (natěry, ohybani atd.), vznikla-li vada v

důsledku teto upravy,

j. při chybně provedenem upgrade BIOSu, firmware,

k. poškozenim přirodnimi živly nebo vyšši moci,

l. použitim nespravneho nebo vadneho programoveho vybaveni,

m. použitim nespravneho nebo neoriginalniho spotřebniho materialu, ani na připadne

škody v důsledku toho vznikle, pokud takove použiti neni obvykle a přitom nebylo

vyloučeno v přiloženem navodu k použiti.

Tato omezeni neplati, pokud byly vlastnosti zboži, jež jsou v rozporu s vyše uvedenymi

podminkami, kupujicim a prodavajicim vyslovně dohodnuty, vyminěny nebo prodavajicim

deklarovany, připadně je lze očekavat vzhledem k provaděne reklamě nebo obvyklemu

způsobu užiti zboži.

4. Testovani zavady

Zboži předane k reklamaci bude testovano pouze na zavadu uvedenou kupujicim (v

reklamačnim formulaři, v přiloženem listě s popisem zavady). Pro uvedeni zavady

prodavajici doporučuje pisemnou formu, čimž se rozumi take elektronicka komunikace.

Bude-li reklamace zamitnuta a v připadě, že kupujici souhlasi s placenou opravou, bude

oprava učtovana dle dohodnute ceny schvalene kupujicim.

Před provedenim placene opravy bude kupujici informovan o ceně opravy, jejim rozsahu

a době nutne k jejimu provedeni. K provedeni placene opravy lze přistoupit jen po

vyslovnem souhlasu kupujiciho (resp. na zakladě uzavřene servisni smlouvy) učiněnem

po informovani dle předchozi věty.

5. Odmitnuti přijeti do reklamace

A. pro znečištěni zboži

Prodavajici ma pravo odmitnout přijeti zboži do reklamace v připadech, kdy reklamovane

zboži a/nebo jeho současti jsou znečištěne nebo nesplňuji zakladni předpoklady pro

hygienicky bezpečne předani zboži k reklamačnimu řizeni. V připadě reklamace zařizeni

s nadrži na palivo, musi byt v okamžiku převzeti do reklamace nadrž prazdna.

B. pro zabezpečeni zařizeni

Je-li přistup do zařizeni chraněn heslem či gestem nebo jinym zabezpečenim přistupu, je

kupujici při uplatněni reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvest v popisu

zavady. V opačnem připadě ma prodavajici pravo odmitnout přijeti zboži do reklamace.

To same plati, je-li takto chraněn BIOS či firmware zařizeni nebo přistup na uložny

prostor zařizeni. Bez plneho přistupu k zařizeni nemusi byt možne opravu či diagnostiku

zařizeni provest. V takovem připadě může byt reklamačni řizeni zahajeno, až pokud

kupujici splni povinnost uvedenou v tomto ustanoveni.

IV.Vyřízení reklamace

1. Kupujici - spotřebitel

V souladu s ustanovenim § 2 odstavec 1, pismeno a) zakona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve zněni pozdějšich předpisů, je spotřebitelem fyzicka osoba, ktera nejedna

v ramci sve podnikatelske činnosti nebo v ramci samostatneho vykonu sveho povolani.

Je-li kupujici-spotřebitel, prodavajici o reklamaci rozhodne ihned, ve složitych připadech

do tři pracovnich dnů. Do teto lhůty se nezapočitava doba přiměřena podle druhu

vyrobku či služby potřebna k odbornemu posouzeni vady.

Reklamaci včetně odstraněni vady prodavajici vyřidi bez zbytečneho odkladu, nejpozději

do 30 dnů ode dne uplatněni reklamace. Lhůtu 30 dnů je možne po uplatněni reklamace

prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takove prodlouženi nesmi byt na dobu

neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynuti lhůty resp. prodloužene lhůty se ma za

to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel ma stejna prava, jako by se jednalo

o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupujici - podnikatel

Je-li kupujici-podnikatel, prodavajici se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 30 dnů

ode dne uplatněni reklamace. O tomto rozhodnuti bude kupujici podnikatel informovan

na kontaktni e-mail.

V.Společná ustanovení

Prodavajici vyda kupujicimu pisemne potvrzeni o datu a způsobu vyřizeni reklamace,

včetně potvrzeni o provedeni opravy a době trvani reklamace, připadně odůvodněni

zamitnuti reklamace.

Po vyřizeni reklamace prodavajici upozorni o ukončeni reklamace kupujiciho buď

telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboži zaslano přepravni službou, bude po

vyřizeni automaticky zaslano na adresu kupujiciho.

Po vyřizeni uznane reklamace opravou nebo vyměnou se prodlužuje zaruka zařizeni o

dobu trvani reklamace. Doba trvani reklamace se počita od dne nasledujiciho po jejim

uplatněni do dne, kdy byl kupujici o vyřizeni informovan.

Kupujici ma pravo na uhradu učelně vynaloženych nakladů, spojenych s uplatněnim

opravněne reklamace. Tyto naklady jsou chapany jako nejmenši nutne. Zejmena se

jedna o poštovne na zaslani reklamace. K těmto nakladům nemusi patřit cesta vozem pro

uplatněni reklamace a expresni přepravy a dalši obdobne. O proplaceni nakladů je nutne

žadat bez zbytečneho odkladu nejdele však do 1 měsice od konce lhůty pro uplatněni

prav z vadneho plněni.

Kupujici je povinen zkontrolovat přebirane zboži a jeho soulad s vydejnim protokolem

reklamace. Kupujici dale zkontroluje kompletnost zboži, zejmena že baleni obsahuje vše,

co obsahovat ma. K pozdějšim namitkam již nebude přihliženo.

Těmito ujednanimi neni dotčena zakonna lhůta pro uplatněni prav z vadneho plněni.

Kupujici je povinen reklamaci převzit bez zbytečneho odkladu do 30 dnů od ode dne kdy

byl o jejim vyřizeni informovan, tato lhůta nemůže uplynout dřive než 60 dnů od podani

reklamace.

V připadě, že reklamace neni převzata kupujicim nejpozději poslednim dnem lhůty, bude

prodavajicim učtovano po jejim marnem uplynuti skladne za uloženi zboži ve vyši 20,- Kč

včetně DPH za každy den prodleni.

Pokud si kupujici nevyzvedne zboži z vyřizene reklamace do 6 měsiců ode dne, kdy byl o

vyřizeni informovan, vyhrazuje si prodavajici pravo zboži prodat a vytěžek použit na

uhradu skladneho.

VI.Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřebni material (např. cartridge, toner, tiskova hlava, tiskovy

valec, lampa projektoru, baterie, různe druhy osvětleni a podobne) nebo je-li tento

material současti zakoupeneho zboži, použije se životnost misto zaruky za jakost.

Životnost může byt uvedena časově, v době zboži nebo v počtu použiti, připadně v počtu

vytištěnych stan či jinak obdobně specifikovana. U zboži může byt uvedena vice než

jedna z těchto životnosti. K uspěšnemu uplatněni reklamace je nutne dodržet všechny

uvaděne podminky.

Pravo kupujiciho reklamovat zboži v zakonne zaručni lhůtě tim neni dotčeno. Kupujici

však musi přihližet k vyše uvedenym skutečnostem, neboť zaruka se nevztahuje na

opotřebeni způsobene obvyklym uživanim věci a nelze ji tak zaměňovat se životnosti

vyrobku. Životnost zboži představuje nachylnost k opotřebeni způsobene obvyklym

uživanim. Pokud zboži použivate (nikoliv vlastnite) dele než je obvykla životnost, je

pravděpodobne, že vzniknuvši vada je důsledkem běžneho opotřebeni, avšak neni

vyloučeno, že se skutečně jedna o zaručni vadu.

VII.Bezplatný servis

Na zboži prodavane s delši zarukou než 24 měsiců je zajišťovan po uplynuti lhůty 24

měsiců tzv. bezplatny servis.

V připadě vady zboži po lhůtě 24 měsiců bude takoveto zboži přijato do servisu a bude

opraveno, nebo

vyměněno za jiny kus se stejnymi nebo lepšimi parametry,

pokud ani jedno z těchto řešeni nebude možne, bude vystaven dobropis.

Prodavajici se zavazuje takovyto servis ukončit ve lhůtě 30 dnů od přijeti zboži – po

uplynuti teto lhůty ma kupujici pravo od smlouvy odstoupit.

Prava z vadneho plněni poskytnuta vyrobcem zařizeni nejsou timto dotčena.

VII.Závěrečnáustanovení

Prava kupujiciho vyplyvajici ze zakona nejsou timto Reklamačnim řadem dotčena.

Tento Reklamačni řad je platny od 1.4.2016 a ruši platnost předchozich reklamačnich

řadů.

Toto Všeobecne ustanoveni a Reklamačni řad je k dispozici v sidle a provozovně

prodavajiciho nebo na www strankach prodavajiciho.

.

Jak reklamovat vyrobek?

Uplatněni reklamace

Zakoupeny vyrobek můžete reklamovat nasledujicimi způsoby:

Reklamace on-line:

Pokud využijete reklamaci emailem na info@obchudekumalin.cz tak vam nasledně

zašleme instrukce pro rychle vyřizeni reklamace.

Osobně:

Reklamaci můžete uplatnit osobně na adrese Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 ,

Sebou si vezměte reklamovany vyrobek, čislo dokladu o koupi nebo

objednavky a přislušenstvi k reklamovanemu vyrobku.

Poštou nebo přepravni společnosti:

Pokud budete Vaše zboži zasilat poštou či přepravni společnosti, je nutne přiložit doklad

o nakupu zboži a průvodni dopis s přesnym popisem vady a platnymi kontaktnimi udaji.

Průběh reklamace

O průběhu cele reklamace budete informovani emaily.

Vyřizeni reklamace

Reklamaci řešime v co nejkratšim možnem terminu, nejdele však do 30 dnů dle

podminek reklamačniho řadu pokud je kupujici spotřebitel.

U pravnickych osob je reklamace vyřešena nejdele do 40 dnů dle podminek reklamačniho

řadu .

Většinu přijatych žadosti o reklamaci se snažime vyřidit na počkani. Pokud je to možne,

naš reklamačni technik produkt ihned otestuje.

Kontakty

Niže uvedene kontaktni udaje slouži pro připad potřeby komunikace ohledně Vašeho

problemu nebo dotazu na reklamačni proces.

Doručovaci adresa:

Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 ,

info@obchudekumalin.cz

Podminky vraceni zboži

Jak mam zboži vratit?

- Osobně na adrese Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 ,

- Poštou na adresu: Muzikantský ráj, s.r.o. Nádražní 189 Trutnov 54101 ,

Ke zboži prosim přiložte průvodni list, ve kterem uveďte čislo nakupniho dokladu a čislo

bankovniho učtu.

Kdy dostanu sve penize zpět?

Platby se snažime vratit v co nejkratšim terminu, nejpozději do 14 dnů od vraceni zboži a

odstoupeni od smlouvy.

Mam zboži vratit i s původnim obalem?

Zboži vracejte nejlepe ve stavu, v jakem jste jej přebirali - uplne, s kompletni

dokumentaci, nepoškozene, čiste a v originalnim obalu.

Pokud neni vracene zboži v původnim stavu, připadně jevi znamky použiti, může prodávající po kupujícím požadovat poměrnou část .

Ke zboži jsem obdržel darek, mam jej take vratit?

Ano. Při odstoupeni od smlouvy se ruši take darovaci smlouva.

Informace o zpracování osobních údajů

 

V souladu s tzv. „GDPR“, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“) Vás informujeme, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s Vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

1. Správce osobních údajů

 

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Muzikantský ráj s.r.o., se sídlem Nádražní 189 Trtnov 54101 , IČO: 27463168 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové , oddíl C vlžka 20425(dále jen „správce“).

 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Muzikantský ráj s.r.o Nádražní 189 Trutnov 54101 , adresa elektronické pošty info@obchudekumalin.cz telefon 608420941.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 

 • Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.

 • Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

 • Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Právním základem zpracování je v tomto případě sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží. Zasílání marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit.

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 • Správce na svých webových stránkách používá cookies a službu Google Analytics od společnosti Google Inc. za účelem webové analýzy. Informace o Vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google. Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče.

3. Doba uložení osobních údajů

 

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let od jejich získání, ledaže po skončení této doby dosud trvají účinky práv a povinností ze smlouvy nebo povinnost archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

4. Další příjemci osobních údajů

 

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

 • Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 • S výjimkou služby Google Analytics (viz čl. výše) nemá správce v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

5. Práva subjektu údajů

 

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

O nás

Zboží nabízené na e-shopu www.obchudekumalin.cz

je ve třech kategoriiích

Zboží nové – záruka 24 měsíců

Zboží výstavní – předváděcí – záruka 24 měsíců

Zboží použité – záruka 12 měsíců

Zboží nové je v originál balení – otevřené pouze pro předprodejní kontrolu .

Zboží předváděcí – výstavní je otevřené balení , velmi drobné použití , vždy kompletní balení není – li v popisu uvedeno jinak se zárukou jako na nové zboží .

Zboží použité , nemusí mít original balení , jeví stopy použití – oděrky se zárukou 12 měsíců.

Veškeré zboží prochází předprodejní kontrolou .

Zboží pochází z Anglie jako souhrn zboží vrácené zákazníkem v zákonné lhůtě

nebo z nadbytečných skladových zásob.

Dotazy mail info@obchudekumalin.cz

telefonicky pondělí – pátek 09-16.30 608420941